مخازن این اتوکلاو ها متشکل از دو zone می باشد. یک محفظه سرامیکی با حجمی کمتر از حجم vessel در دل مخزن قرار دارد و پیرامون محفظه سرامیکی عمل heating صورت می گیرد ، به عبارتی در این نوع اتوکلاو ها هیتر در داخل مخزن قرار دارد. اگر نیاز به افت سریع دما باشد، همانند  HW-Class جداره خارجی مخزن اتوکلاو به سیستم cooling مجهز شده و موجب ترسع عمل خنک کاری می شود.