دارای گواهینامه iso 9001 مدیریت کیفیت و اجرای دقیق نظامنامه مدیریت کیفیت