شرکت مهندسی تحقیقاتی رافع اصفهان از بدو تشکیل خود به عنوان یک شرکت دانش بنیان تاسیس گردید و در راستای اهداف دانشی و با بهره گیری از دانش رو و متخصصان با انگیزه طی مسیر نمود.
این شرکت در حال حاضر نیز دارای فعالیت های تحقیق و توسعه R&D ارزشمندی است که همیشه موجب موفقیت گردیده است.