طراحی و ساخت انوع راکتور با مشخصات و حجم های سفارشی مختلف